Dr Neuronowski - rehabilitacja mowy i innych zaburzeń poznawczych

Program terapeutyczny Dr Neuronowski
Program terapeutyczny Dr Neuronowski
 • Program terapeutyczny Dr Neuronowski
 • Jeden z ekranów aplikacji Dr Neuronowski
 • Jeden z ekranów aplikacji Dr Neuronowski
Cena:3199.00
Do koszyka
masz pytania?
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski
 • Ekran aplikacji Dr Neuronowski
  Ekran aplikacji Dr Neuronowski

Dr Neuronowski jest nowatorskim narzędziem terapeutycznym wspomagającym rehabilitację dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi.

Program terapeutyczny Dr Neuronowski powstał we współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo. Jest wynikiem wieloletnich badań naukowych dotyczących metody usprawniania zegara neuronalnego prowadzonych przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Elżbietę Szeląg.

Program Dr Neuronowski składa się z 10 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze, tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze.

Program zapewnia:

 • intensywną i wielomodalną stymulację,
 • stymulację dostosowaną indywidualnie do użytkownika, tj. do wieku i zdiagnozowanych zaburzeń,
 • możliwość wyboru ścieżki terapii w zależności od zgłaszanych kłopotów poznawczych,
 • adaptacyjność, tj. poziom trudności dopasowany indywidualnie i stale monitorowany,
 • rozbudowany system motywacyjny.

W narzędzie wbudowany jest unikalny komponent TIP związany z czasowym przetwarzaniem informacji. To proces oparty na mechanizmach neuronalnych, związanych z czasowym przetwarzaniem informacji na poziomie milisekundowym i sekundowym kluczowym dla funkcjonowania ludzkiego umysłu (kompetencji językowej i innych funkcji poznawczych). Wbudowanie komponentu umożliwia transferowalność benefitów treningu na funkcje niepoddane bezpośrednim ćwiczeniom.

W programie zastosowano ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, pozwalające na obsługę programu przy użyciu metody skanowania z jednym lub dwoma specjalnymi przyciskami. Metoda skanowania polega na graficznym wyróżnianiu pól poprzez oznaczanie ich kolorową ramką, które można następnie aktywować za pomocą przycisku. Rozwiązanie pomocne jest dla osób nie będących w stanie, ze względu na swoją niepełnosprawność, obsługiwać standardowych interfejsów komputerowych, takich jak ekran dotykowy, mysz komputerowa czy klawiatura.

Dzięki zastosowaniu metody skanowania, użytkownicy programu z niepełnosprawnością ruchową (znajdujący się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała) uzyskują dostęp zarówno do obsługi menu programu, jak i samych gier terapeutycznych.

W skład produktu wchodzi:

 • tablet z zainstalowanym systemem Dr Neuronowski,
 • ładowarka,
 • słuchawki Panasonic RP-HT161,
 • instrukcja obsługi,
 • podręcznik terapeuty.

Dr Neuronowski jest Wyrobem Medycznym zarejestrowanym zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679).

Funkcje

Narzędzie przeznaczone do stosowania w celach terapeutycznych pozwala na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze mowy i innych funkcji poznawczych.

Stosowane jest w celu poprawy zdolności poznawczych, usprawnienia funkcjonowania umysłu, wspomagania deficytów, neurorehabilitacji w obszarach:

 • funkcji zarządczych,
 • uwagi,
 • szybkości reagowania,
 • pamięci i uczenia się,
 • mowy i języka,
 • sekwencjonowania dźwięków.

Optymalizuje rozwój dziecka w zakresie mówienia, czytania, pisania, uczenia się, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i otoczeniem, pomaga w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, wspomaga przy problemach szkolnych dziecka.

Spowalnia degenerację funkcji poznawczych w procesie starzenia, łagodzi efekty starzenia poznawczego. Działa ogólnie stymulująco.

Narzędzie Dr Neuronowski przeznaczone jest dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych i innych funkcji poznawczych (pedagogów, neuropsychologów, logopedów, neurologopedów i lekarzy). Adresowane jest także indywidualnym odbiorcom.

Narzędzie przeznaczone jest dla użytkownika od 5-go roku życia do późnej starości. Dostosowuje się ono do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Ponadto narzędzie cechuje się atrakcyjną dla użytkownika grafiką.

Rekomendowana długość terapii prowadzonej z wykorzystaniem produktu to 24 sesje dzienne. Sesje powinny odbywać się 4 razy w tygodniu, a każda sesja trwać ok. 60 minut.

W programie można zarejestrować konta wielu użytkowników, które są zarządzane przez administratora (np. terapeutę, rodzica, opiekuna).

Program Dr Neuronowski obejmuje 10 modułów. Każdy moduł zawiera gry bazowe, które poprzez automatyczne konfigurowanie dostosowywane są poziomem trudności do grupy wiekowej i deficytu, na który uskarża się pacjent.

Poziomy trudności różnią się m.in.:

 • tempem prezentacji dźwięków,
 • parametrami akustycznymi prezentowanego materiału słuchowego np. długością eksponowanych dźwięków,
 • dodatkowymi dystraktorami,
 • liczbą prezentowanych elementów w serii,
 • liczbą prób w grze,
 • czasem na odpowiedź,
 • procentem poprawnych odpowiedzi potrzebnym do zaliczenia gry.

Kolejne moduły mają na celu ćwiczenie następujących funkcji umysłowych:

MODUŁ 0 – MODUŁ WSTĘPNY
 • zaznajomienie z komputerem, myszą/ekranem dotykowym;
 • reagowanie na pojawienie się, trwanie lub wyłączenie dźwięku;
 • różnicowanie dźwięków;
 • kształcenie percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej oraz międzymodalnej integracji;
 • czujność i trwałość uwagi.
MODUŁ 1 – WZORCE DŹWIĘKOWE
 • różnicowanie dźwięków;
 • postrzeganie zmian w prezentowanych dźwiękach;
 • percepcja słuchowa, wrażliwość słuchowa, krótkotrwała pamięć słuchowa;
 • podejmowanie decyzji w odpowiedzi na ekspozycję bodźca, usprawnianie uwagi słuchowej i wzrokowej.
MODUŁ 2 – KOLEJNOŚĆ DWÓCH DŹWIĘKÓW PREZENTOWANYCH W SERII
 • postrzeganie sekwencji, czyli kolejności czasowej zdarzeń na poziomie kilkudziesięciu milisekund, kluczowa dla wszystkich obszarów funkcjonowania umysłu, w tym kompetencji językowej na poziomie głosek;
 • rozróżnianie kolejności dwóch dźwięków prezentowanych w szybkim następstwie, z zastosowaniem różnych procedur ekspozycji: (a) jednousznej (‘lewy-prawy’), (b) obuusznej (‘wysoki-niski’) oraz (‘krótki-długi’).
MODUŁ 3 – SEKWENCJE KILKUELEMENTOWE
 • postrzeganie dłuższych sekwencji (3-5 elementowych) dźwięków niewerbalnych lub sylab prezentowanych w serii;
 • percepcja czasu na poziomie kilkuset milisekund kluczowa dla wszystkich obszarów funkcjonowania umysłu, w tym kompetencji językowej na poziomie sylab i słów;
 • sprawność językowa;
 • inne funkcje poznawcze, w tym m.in. uwaga słuchowa, uwaga wzrokowa, pamięć krótkotrwała, pamięć operacyjna.
MODUŁ 4 – SKARBY I LABIRYNTY
 • funkcje wykonawcze (zarządcze);
 • pamięć krótkotrwała, allotetyczna pamięć przestrzenna, pamięć operacyjna;
 • umiejętność planowania, tworzenie i optymalizowanie strategii;
 • spostrzegawczość i koncentracja;
 • logiczne myślenie;
 • wyobraźnia przestrzenna.
MODUŁ 5 – ZABAWY SŁOWNE
 • słuch fonematyczny w sytuacji zmieniających się (utrudnianych) parametrów akustycznych prezentowanego materiału słuchowego;
 • poprawa rozumienia mowy słyszanej;
 • koncentracja oraz i przerzutność uwagi;
 • pamięć operacyjna.
MODUŁ 6 – BAJKI I OPOWIEŚCI
 • usprawnianie „zegara milisekundowego” poprzez słuchanie zestawu bajek (dzieci) lub opowiadań (dorośli) ze sztucznie wydłużonymi głoskami w stosunku do mowy naturalnej;
 • rozumienie mowy słyszanej i percepcji słuchowej głosek budujących wypowiedź słowną;
 • pamięć operacyjna i pamięć krótkotrwała;
 • kodowanie, przechowywanie i wydobywanie informacji w pamięci krótkotrwałej.
MODUŁ 7 – REAKCJE ODROCZONE
 • odraczanie reakcji i hamowanie pierwszej reakcji;
 • funkcje wykonawcze (zarządcze);
 • utrzymanie uwagi;
 • usprawnianie ‘zegara sekundowego’, w tym kompetencji językowej na poziomie frazy i zdania.
MODUŁ 8 – OCENA CZASU TRWANIA BODŹCA
 • usprawnianie zdolności rozdzielczej w przetwarzanej informacji;
 • usprawnianie ‘zegara mózgowego’ na poziomie milisekund, jak i sekund.
MODUŁ 9 – SŁUCH FONEMATYCZNY A PERCEPCJA CZASU NA PRZYKŁADZIE ZJAWISKA VOT
 • słuch fonematyczny;
 • percepcja słuchowa;
 • rozumienie mowy;
 • rozdzielczość ‘zegara milisekundowego’.

Praca z programem możliwa jest w dwóch trybach: „dorosły” i „dziecko”. Grafika w wersji dla dorosłych jest odpowiednio dostosowana.

Prezentacja wideo: