Narrator w systemie
Windows 10 Creators Update

Wprowadzenie do Narratora

Narrator to aplikacja czytająca zawartość ekranu wbudowana w system Windows 10. W tym przewodniku opisano, jak korzystać z Narratora z Aktualizacją systemu Windows 10 dla twórców dla komputerów stacjonarnych. Podane informacje umożliwiają rozpoczęcie poznawania systemu Windows, korzystania z aplikacji i przeglądania Internetu. Napisano go dla osób, które regularnie używają czytnika zawartości ekranu.

Możesz korzystać z tego przewodnika, wybierając link z poniższego spisu treści. Gdy skończysz czytać rozdział lub dodatek, wybierz w przeglądarce przycisk Wstecz, aby powrócić do tej strony, a następnie wybierz inny rozdział. Ponadto na końcu każdego rozdziału i dodatku podano linki umożliwiające przejście do następnego rozdziału lub powrót do spisu treści.

Pod spisem treści na tej stronie jest sekcja poświęcona nowościom w Narratorze w aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców.

Spis treści:

Rozdział 1: Narrator — wprowadzenie

Omówienie Narratora oraz informacje o uruchamianiu i zatrzymywaniu tej aplikacji.

Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

Poruszanie się po ekranie, znajdowanie i otwieranie aplikacji, zmienianie zakresu informacji odczytywanych przez Narratora oraz dostosowywanie szybkości i głośności mowy.

Rozdział 3: Używanie trybu skanowania

Korzystanie z trybu skanowania do nawigowania po aplikacjach, poczcie e-mail i Internecie.

Rozdział 4: Czytanie tekstu

Czytanie przy użyciu Narratora oraz uzyskiwanie informacji na temat tekstu, takich jak czcionka tekstu, jego kolor i interpunkcja.

Rozdział 5: Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych

Obsługiwanie Narratora za pomocą dotyku, w tym podstawowe gesty.

Rozdział 6: Dostosowywanie Narratora

Zmienianie sposobu uruchamiania Narratora, określanie ilości informacji zwrotnych podczas wpisywania, zmienianie poleceń Narratora i używanie oprogramowania do zamiany tekstu na mowę (TTS) innych producentów.

Rozdział 7: Korzystanie z Narratora w alfabecie Braille'a

Jak korzystać z Narratora z wyświetlaczem w alfabecie Braille'a z funkcją odświeżania.

Dodatek A: Obsługiwane języki

Lista obsługiwanych języków w Narratorze.

Dodatek B: Polecenia wydawane z klawiatury i gesty dotykowe obsługiwane w Narratorze

Lista poleceń wydawanych z klawiatury i gestów dotykowych Narratora.

Dodatek C: Głosy TTS

Lista głosów funkcji zamiany tekstu na mowę dostępnych w Narratorze.

Dodatek D: Obsługiwane monitory Braille'a

Lista wyświetlaczy w alfabecie Braille'a obsługiwanych przez Narratora.

Co nowego

Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców zawiera liczne usprawnienia Narratora.

Nowy skrót klawiaturowy do uruchamiania i zatrzymywania Narratora

W Aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców naciśnij klawisz logo Windows + Ctrl + Enter , aby uruchomić lub zatrzymać Narratora. Jeśli używasz poprzedniej wersji systemu Windows, obowiązuje dotychczasowy skrót klawisz logo Windows + Enter.

Jak korzystać z Narratora z wyświetlaczem w alfabecie Braille'a z funkcją odświeżania

Obecnie Narrator zapewnia obsługę beta wyświetlaczy Braille'a 27 różnych producentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat alfabetu Braille'a, zobacz Rozdział 7: Korzystanie z Narratora za pomocą alfabetu Braille'a.

Nawigacja po tekście i polach formularza za pomocą trybu skanowania

Naciśnij klawisz Home lub End, aby przejść do menu start lub końca dowolnego wiersza czytanego w trybie skanowania. Naciśnij klawisz Ctrl + Home i Ctrl + End, aby przejść do czytania początku lub końca tekstu czytanego w trybie skanowania (np. do początku lub końca strony internetowej).

Tryb skanowania umożliwia także przejście do pól formularza na stronach sieci web i aplikacji poprzez naciśnięcie klawisza F lub Shift + F. Dodaliśmy także widok pola formularza, co pozwala przejść bezpośrednio do pól formularza niezależnie od tego, czy tryb skanowania jest włączony, czy wyłączony.

Aby dowiedzieć się więcej o nawigacji po tekście i polach formularza, zobacz Rozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Czytanie w różnych językach

Funkcja Narrator może czytać teraz tekst w wielu językach. Narrator będzie wypowiadać tekst w odpowiednim języku automatycznie, gdy zainstalowany jest głos zamiany tekstu na mowę (TTS) dla tego języka i tekst został oznaczony odpowiednimi tagami językowymi.

Jeśli jeszcze nie masz dodanego odpowiedniego głosu TTS, Narrator powie Ci, w jakim języku jest tekst, używając domyślnego głosu TTS.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Rozdział 4: Czytanie tekstu.

Więcej informacji o formatowaniu

Narrator podaje teraz więcej informacji o formatowaniu tekstu i innych obiektów, takich jak kształty na slajdach programu PowerPoint. Naciśnij Caps lock + F , aby usłyszeć różne poziomy informacji o formatowaniu. Wielokrotne naciskanie tej kombinacji pozwoli przechodzić pomiędzy dziewięcioma kategoriami informacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat formatowania tekstu, zobacz Rozdział 4: Czytanie tekstu.

Czytanie tytułu okna

Naciśnij Caps lock + T w dowolnym momencie, aby odczytać tytuł aktywnego okna. Aby uzyskać pełną listę skrótów klawiaturowych, zobacz Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Skrót klawiaturowy do informacji zaawansowanych

Naciśnij Caps lock + 0, aby uzyskać zaawansowane informacje o elemencie. Aby uzyskać pełną listę skrótów klawiaturowych, zobacz Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Czytanie kontekstu

Funkcja Narrator zapewnia różne poziomy kontekstu podczas przeglądania na komputerze. Możesz kontrolować ilość podawanego kontekstu i, czy kontekst ma być czytany przed bieżącym elementem lub po nim.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozdział 6: Dostosowywanie Narratora.Rozdział 1: Narrator — wprowadzenie

Ten rozdział zawiera omówienie Narratora oraz informacje o uruchamianiu i zatrzymywaniu tej aplikacji.

Narrator ułatwia korzystanie z komputera osobom niewidomym lub niedowidzącym, umożliwiając wykonywanie typowych zadań bez użycia monitora czy myszy. Aplikacja pozwala odczytywać elementy wyświetlane na ekranie, takie jak tekst i przyciski, oraz wchodzić z nimi w interakcję. Za pomocą Narratora możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, przeglądać Internet oraz pracować nad dokumentami.

Przy użyciu określonych poleceń możesz poruszać po systemie Windows, sieci Web i aplikacjach, a także uzyskiwać informacje na temat obszaru komputera, w jakim aktualnie jesteś. Funkcje nawigacji obsługują nagłówki, łącza, punkty orientacyjne i inne. Możesz odczytywać tekst (w tym znaki interpunkcyjne) dzielony na strony, akapity, wiersze, słowa i znaki, a także określać cechy, takie jak czcionka i kolor tekstu. Nawigowanie między wierszami i kolumnami pozwala efektywnie przeglądać tabele.

Narrator udostępnia również tryb skanowania służący do nawigowania i czytania. Za pomocą tej funkcji możesz poruszać się po systemie Windows 10, naciskając tylko klawisze strzałek w górę i w dół na klawiaturze. Możesz również poruszać się po komputerze i czytać tekst za pomocą alfabetu Braille'a.

Dodatkowo możesz dostosować szybkość i głośność mowy oraz wysokość głosu używanego przez Narratora. Możesz również instalować oprogramowanie innych firm służące do zamiany tekstu na mowę.

Trzy sposoby uruchamiania i zatrzymywania Narratora

Dostosowywanie Narratora w celu automatycznego uruchamiania przed zalogowaniem się na komputerze lub po wykonaniu tej czynności

 1. Naciśnij klawisz logo Windows na klawiaturze, w polu wyszukiwania wpisz Centrum ułatwień dostępu, a następnie wybierz pozycję Centrum ułatwień dostępu.

 2. Wybierz pozycję Zmień ustawienia logowania.

 3. W obszarze Słuchaj tekstu z ekranu czytanego na głos (Narrator) zaznacz pole wyboru dla opcji Podczas logowania lub Po zalogowaniu, a następnie naciśnij przycisk OK.

Rozdział 2: Podstawowe funkcje Narratora

W tym rozdziale przedstawiono nawigowanie w Narratorze za pomocą klawiatury. Obejmuje to poruszanie się po ekranie, znajdowanie i otwieranie aplikacji oraz zmienianie zakresu informacji odczytywanych przez Narratora. Podano również podstawowe informacje dotyczące wyłączania mowy oraz dostosowywania jej szybkości i głośności.

Podstawowa nawigacja za pomocą klawiatury w systemie Windows

Klawisz Tab, kursor i klawisze funkcyjne

Do poruszania się po aplikacjach i stronach internetowych w systemie Windows służy klawisz Tab lub klawisze kursora (nazywane również klawiszami strzałek). Na niektórych klawiaturach są także dostępne klawisze funkcyjne, które znajdują się u góry nad klawiszami cyfr. Klawiszy funkcyjnych można też używać do nawigacji w niektórych aplikacjach. W przypadku niektórych klawiatur klawisze funkcyjne są zaprogramowane do wykonywania akcji dotyczących sprzętu, na przykład dostosowywania głośności. Jeśli dana klawiatura jest wyposażona w klawisz Fn, to aby użyć klawisza funkcyjnego w celu wykonania innej akcji, musisz jednocześnie nacisnąć klawisz Fn i klawisz funkcyjny.

Klawisz Caps Lock

Gdy Narrator jest włączony, naciskaj klawisz Caps Lock (nazywany również klawiszem Narratora) w połączeniu z innymi klawiszami, aby nawigować po ekranie i nawiązywać interakcje z wyświetlanymi elementami.

Możesz zablokować klawisz Narratora w ustawieniach Narratora, aby nie trzeba było go naciskać w przypadku każdego polecenia. Gdy Narrator jest włączony, otwórz ustawienia Narratora na pasku zadań, wybierz pozycję Ogólne, a następnie wybierz pozycję Zablokuj klawisz Narratora, tak aby nie trzeba było ich naciskać w przypadku każdego polecenia (Caps Lock).

Skróty klawiaturowe systemu Windows

System Windows i aplikacje systemu Windows udostępniają skróty klawiaturowe, których można używać razem z poleceniami Narratora. Na przykład naciśnięcie klawisza logo Windows pozwala otworzyć menu Start, a w celu otwarcia Centrum akcji można nacisnąć klawisze logo Windows + A.

Aby zapoznać się z listą skrótów klawiaturowych w systemie Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows.

Aby zapoznać się z listą skrótów klawiaturowych w aplikacjach systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach Windows 10.

Widoki Narratora

Widoki Narratora rozszerzają możliwości podstawowych poleceń wydawanych przy użyciu kursora, klawisza Tab i klawiszy funkcyjnych.

Widoki Narratora obejmują następujące elementy i umożliwiają dostosowanie nawigowania po aplikacjach i stronach internetowych: elementy, znaki, wyrazy, wiersze, akapity, linki, nagłówki, tabele, punkty orientacyjne, podpowiedzi i pola formularzy.

Po uruchomieniu Narratora domyślnie jest wyświetlany widok elementów. Elementem jest na przykład przycisk w aplikacji albo link lub tekst na stronie internetowej. Aby przechodzić między elementami, naciskaj klawisze Caps Lock + Strzałka w lewo lub Caps Lock Strzałka w prawo. Jeśli chcesz aktywować dany element, naciśnij klawisze Caps Lock + Enter. Aby Narrator przeczytał bieżący element, naciśnij klawisze Caps Lock + D. Aby Narrator powtórzył ostatnią wypowiedzianą frazę, naciśnij klawisze Caps Lock + V.

Aby zmieniać widoki Narratora, naciskaj klawisze Caps Lock + Strzałka w górę lub Caps Lock + Strzałka w dół.

Uwaga

Nie wszystkie widoki są dostępne dla danej zawartości. Na przykład widoki, takie jak wiersze, akapity, tabele i nagłówki, są zwykle dostępne tylko wtedy, gdy można odczytać tekst, na przykład na stronach internetowych lub w wiadomościach e-mail.

Podpowiedzi

Podpowiedzi są dostępne podczas wprowadzania informacji w polu tekstowym w niektórych aplikacjach i miejscach w systemie Windows. Na przykład gdy wpisujesz tekst w polu wyszukiwania po naciśnięciu klawisza logo Windows, podpowiedzi są wyświetlane na bieżąco. Narrator komunikuje informacje o dostępnych podpowiedziach, odtwarzając dźwięk i komunikat głosowy.

Gdy jest dostępna podpowiedź, naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w dół, aby przejść do widoku podpowiedzi. Przejdź do konkretnej podpowiedzi przy użyciu klawiszy Caps Lock + Strzałka w lewo lub Caps Lock + Strzałka w prawo, a następnie wybierz podpowiedź, naciskając klawisze Caps Lock + Enter. Możesz również naciskać klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby przechodzić między podpowiedziami, a następnie wybrać jedną z nich, naciskając klawisz Enter.

Punkty orientacyjne

Punkty orientacyjne to grupy elementów dostępne w niektórych aplikacjach i na stronach internetowych. W systemie Windows 10 także aplikacje Sklep Windows i Pogoda zawierają punkty orientacyjne. Niektóre funkcje systemu Windows, takie jak menu Start, także mają punkty orientacyjne. Aby sprawdzić, czy jest dostępny punkt orientacyjny, naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w górę w celu przejścia do widoku punktów orientacyjnych. Przechodź między punktami przy użyciu klawiszy Caps Lock + Strzałka w lewo lub Caps Lock + Strzałka w prawo.

Poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych

Znajdowanie i otwieranie aplikacji

Aby szybko znaleźć aplikację w systemie Windows 10, naciśnij klawisz logo Windows na klawiaturze w celu otwarcia menu Start i umieszczenia fokusu na polu wyszukiwania. Wpisz nazwę szukanej aplikacji i naciśnij klawisz Enter, aby ją otworzyć.

Przełączanie się między aplikacjami

Aby przełączyć się między otwartymi aplikacjami na komputerze, przytrzymaj klawisz Alt i naciśnij klawisz Tab. Narrator będzie wypowiadać nazwy otwartych aplikacji podczas przełączania się między nimi. Gdy znajdziesz odpowiednią aplikację, zwolnij oba klawisze.

Aby w dowolnym momencie sprawdzić, która aplikacja lub miejsce systemu Windows ma fokus, naciśnij klawisze Caps Lock + W w celu przeczytania tytułu i zawartości aktywnego okna.

Szybkie przeglądanie zawartości w trybie skanowania

Po otwarciu aplikacji lub strony internetowej można uzyskać jej szybki przegląd za pomocą trybu skanowania — trybu czytania i nawigacji Narratora. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja. Następnie za pomocą następujących poleceń poruszaj się po nagłówkach, punktach orientacyjnych lub linkach.

W celu bardziej szczegółowego odczytania zawartości za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przechodź do następnego lub poprzedniego wiersza tekstu. Możesz też nacisnąć klawisze Caps Lock + M, a Narrator rozpocznie odczytywanie ciągłe od bieżącej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu trybu skanowania oraz listę dodatkowych poleceń, zobacz Rozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Aby uzyskać więcej informacji o odczytywaniu tekstu, zobaczRozdział 4: Czytanie tekstu.

Zmienianie szybkości i głośności mowy

Możesz zmienić głośność lub szybkość mowy generowanej przez Narratora. Aby zwiększyć głośność Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock + Page Up. Aby ją zmniejszyć, naciśnij klawisze Caps Lock + Page down.

Aby zmienić szybkość mowy Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock + Plus (+) lub Caps Lock + Minus (-).

Zatrzymanie czytania przez Narratora

Aby w dowolnym momencie zatrzymać odczytywanie przez Narratora, naciśnij klawisz Ctrl lub wybierz inne polecenie.

Przekazywanie opinii

Opinie pomagają ulepszyć Narratora. Aby przekazać opinię, naciśnij klawisze Caps Lock + E + E (naciśnij klawisz E dwa razy) i wprowadź komentarz dotyczący Narratora. Jeśli nie podoba Ci się obsługa bieżącej czynności, naciśnij klawisze Caps Lock + E i poinformuj nas o tym. Możesz także przekazać opinię w witrynie internetowej Microsoft Accessibility User Voice. Aby uzyskać dodatkową pomoc techniczną dotyczącą Narratora lub innych technologii pomocniczych firmy Microsoft, skontaktuj się z działem Microsoft Disability Answer Desk.Rozdział 3: Używanie trybu skanowania

W tym rozdziale opisano tryb nawigacji i czytania o nazwie tryb skanowania. Tryb skanowania umożliwia poruszanie się po aplikacjach, wiadomościach e-mail i stronach internetowych za pomocą klawiszy strzałek, a także czytanie tekstu oraz przechodzenie bezpośrednio do nagłówków, linków, tabel i punktów orientacyjnych przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych.

Tryb skanowania — podstawy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja.

Gdy ta funkcja jest włączona, umożliwia poruszanie się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Naciśnij spację, aby aktywować element, którego chcesz użyć, taki jak przycisk w aplikacji, link na stronie internetowej lub pole tekstowe.

Nawigacja

Po włączeniu trybu skanowania możesz poruszać się po aplikacjach i stronach internetowych za pomocą następujących klawiszy.

Tryb skanowania zostanie wyłączony, gdy przełączysz się na inną aplikację. Usłyszysz z komputera dźwięk informujący o wyłączeniu trybu skanowania. Naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja, aby ponownie go włączyć.

Praca z tabelami

Tryb skanowania może ułatwić poruszanie się po tabelach oraz obsługuje klawisze często używane w innych czytnikach zawartości ekranu do nawigacji po tabelach. Naciśnij klawisz T lub klawisze Shift + T, aby odnaleźć tabelę przy użyciu trybu skanowania. Do interakcji z tabelą używaj następujących klawiszy:

Za pomocą tych klawiszy można też obsługiwać tabele, gdy tryb skanowania jest wyłączony.

Rozdział 4: Czytanie tekstu

W tym rozdziale wyjaśniono, jak czytać tekst przy użyciu Narratora oraz jak uzyskać informacje na temat tekstu, takie jak kolor czcionki tekstu i interpunkcja.

Istnieje kilka sposobów czytania tekstu przy użyciu Narratora. Pierwszym i najprostszym sposobem jest używanie klawiszy strzałek do poruszania się po tekście, jeśli pracujesz nad dokumentem w edytorze teksu, na przykład w programie Microsoft Word.

Do czytania tekstu możesz też użyć trybu skanowania. Aby włączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja. Następnie czytaj tekst wiersz po wierszu za pomocą klawiszy strzałka w górę i strzałka w dół lub znak po znaku za pomocą klawiszy strzałka w lewo i strzałka w prawo. Aby dowiedzieć się więcej na temat trybu skanowania, zobacz Rozdział 3: Używanie trybu skanowania.

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad tym, który tekst czytasz, Narrator udostępnia kilka poleceń dotyczących czytania tekstu, które ułatwiają poruszanie się po tekście na stronach internetowych i w aplikacjach.

Praca z akapitami, wierszami, wyrazami i znakami

Funkcja Narrator zapewnia sposoby czytania tekstu strona po stronie, akapit po akapicie, wiersz po wierszu, słowo po słowie i znak po znaku.

Czytanie strona po stronie

Czytanie akapit po akapicie

Czytanie wiersz po wierszu

Czytanie wyraz po wyrazie

Czytanie znak po znaku

Porady

Uzyskiwanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących tekstu

Narrator zapewnia różne poziomy szczegółowości informacji dotyczących charakterystyki teksu. Aby zmienić poziom szczegółowości, naciskaj klawisze Caps Lock + A, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego poziomu.

Uwagi

Uzyskaj szczegółowe informacje o formatowaniu

Funkcja Narrator zapewnia szczegółowe informacje o formatowaniu, takie jak nazwa czcionki, rozmiar czcionki i wyrównanie tekstu. Aby usłyszeć atrybuty formatowania, naciśnij klawisze Caps lock + F. Aby usłyszeć następną grupę atrybutów formatowania, naciśnij klawisze Caps lock + F ponownie. Aby słyszeć poprzednią grupę atrybutów formatowania, naciśnij klawisze Shift + Caps lock + F.

Informacje o formatowaniu są podzielone na następujące grupy:

Informacje o interpunkcji

Narrator daje kontrolę nad ilością informacji o interpunkcji, jaką usłyszysz podczas odczytywania tekstu. Naciskaj klawisze Caps Lock + Alt + Znak plus (+) lub Caps Lock + Alt + Znak minus (-), aż usłyszysz nazwę trybu interpunkcji, którego chcesz używać: Domyślny, Matematyczny, Niektóre, Większość, Wszystko.

Czytanie tekstu w innych językach

Podczas odczytywania tekstu w różnych językach Narrator automatycznie wybierze mowę (TTS) dla tego języka, jeśli jest zainstalowana. Aby dowiedzieć się więcej na temat instalowania dodatkowych głosów TTS, zobacz Dodatek C: Głosy TTS.

Jeśli głos TTS dla danego języka nie jest zainstalowany, Narrator poda nazwę języka i czyta tekst przy użyciu domyślnego głosu TTS.

Rozdział 5: Korzystanie z Narratora za pomocą funkcji dotykowych

W tym rozdziale przestawiono szczegółowe informacje na temat korzystania z Narratora za pomocą dotyku na obsługiwanych komputerach z systemem Windows oraz podano opis podstawowych gestów dotykowych używanych w systemie Windows.

Włączanie i wyłączanie Narratora

Aby uruchomić Narratora na urządzeniu z systemem Windows, które nie jest wyposażone w klawiaturę, naciśnij jednocześnie przycisk Start i przycisk zwiększania głośności na urządzeniu. Aby zatrzymać Narratora, naciśnij te przyciski ponownie.

Gesty dotykowe

Możesz obsługiwać Narratora i swoje urządzenie za pomocą gestów.

Aby zapoznać się z elementami wyświetlanymi na ekranie i odsłuchać ich opisy, przeciągnij palcem dookoła ekranu. Gdy usłyszysz nazwę elementu, którego chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran jednym palcem, aby aktywować ten element. Aby poruszać się między elementami na ekranie, przesuwaj w lewo i w prawo jednym palcem.

Jeśli chcesz przechodzić między znakami, wyrazami, wierszami lub linkami, zmień widok Narratora, przesuwając palcem w górę lub w dół. Aby na przykład przeliterować nazwę elementu, przesuwaj palcem w górę, aż usłyszysz „znaki”. Następnie przesuwaj w lewo i w prawo, aby odsłuchać poszczególne litery nazwy elementu.

Poniżej przedstawiono ważne gesty, które ułatwią rozpoczęcie pracy:

Aby uzyskać pełną listę gestów dotykowych, zobacz Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Dodatkowe gesty dotykowe w systemie Windows

W systemie Windows 10 są również dostępne następujące gesty:

Pisanie z pomocą klawiatury dotykowej

Gdy fokus znajduje się w obszarze edytowania, takim jak pole tekstowe, w dolnej części ekranu pojawi się klawiatura dotykowa. Narrator poinformuje o tym za pomocą dźwięku. Aby wprowadzić tekst, naciskaj dwukrotnie odpowiednie znaki.

Aby szybciej wprowadzać tekst, zmień ustawienie Narratora umożliwiające wprowadzanie znaków natychmiast po uniesieniu palca. Aby włączyć tę opcję, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Ułatwienia dostępu i Narrator. Aby włączyć to ustawienie, użyj przełącznika w obszarze Aktywuj klawisze na klawiaturze dotykowej po zdjęciu palca z klawiatury.

Rozdział 6: Dostosowywanie Narratora

W tym rozdziale przedstawiono dostosowywanie Narratora do własnych potrzeb, w tym zmienianie sposobu uruchamiania Narratora i liczby komunikatów słyszanych podczas pisania, konfigurowanie ściszania dźwięków z innych aplikacji podczas używania Narratora oraz zmienianie poleceń Narratora na wybrane przez siebie skróty klawiaturowe. Dostępne są także szczegółowe informacje na temat dodawania głosów do Narratora przy użyciu oprogramowania innych firm służącego do zamiany tekstu na mowę (TTS).

Większość opcji jest dostępna w ustawieniach Narratora. Aby je znaleźć, przy włączonym Narratorze otwórz jego ustawienia na pasku zadań.

Ustawienia obejmują cztery kategorie: ogólne, nawigację, głos i polecenia.

Uwaga

Niektóre ustawienia są też dostępne w aplikacji Ustawienia systemu Windows 10. Aby je wyświetlić, wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia, Ułatwienia dostępu i Narrator.

Ustawienia ogólne

Ustawienia nawigacji

Ustawienia głosu

Szybsza emisja głosu

Narrator generuje mowę ze średnią maksymalną szybkością równą około 400 słów na minutę. Jednak w przypadku poniższych głosów szybkość mowy osiąga około 800 słów na minutę:

Dodatkowe głosy

Narratora można używać razem z syntezatorami mowy opartymi na interfejsie SAPI 5. Po zainstalowaniu głosów pojawią się one na liście głosów do wyboru.

Poniżej przedstawiono wybrane oprogramowanie innych dostawców:

Uwaga

To oprogramowanie zostało podane tylko dla celów informacyjnych. Firma Microsoft nie promuje żadnego oprogramowania innych firm ani nie oferuje pomocy technicznej w zakresie instalacji i używania tego oprogramowania. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tych produktów, skontaktuj się z danym producentem.

Ustawienia poleceń

Dostosowanie skrótów klawiaturowych zapewnia lepsze sterowanie i usprawnia obsługę:

Dostosowywanie skrótu klawiaturowego Narratora

 1. Wybierz polecenie do dostosowania.

 2. Wybierz pozycję Zmień skrót klawiaturowy dla polecenia.

 3. W oknie Wprowadzanie skrótu klawiaturowego wprowadź skrót klawiaturowy, którego chcesz używać. Naciśnij dowolną kombinację klawiszy modyfikujących (Ctrl, Shift, Alt, Caps Lock lub klawisz logo Windows) w połączeniu z klawiszem niemodyfikującym. Klawisze funkcyjne i klawisze klawiatury numerycznej są używane bez klawiszy modyfikujących.

Wybierz pozycję Przywróć domyślne, aby przywrócić domyślne ustawienia dla wszystkich poleceń.

Usłyszysz różnice między różnymi poziomami kontekstu

Narrator oferuje różne poziomy kontekstu podczas poruszania się po środowisku komputera. Możesz kontrolować ilość słyszanego kontekstu i, czy kontekst ma być czytany przed bieżącym elementem lub po nim.

Aby zmienić ilość słyszanego kontekstu i to, czy kontekst ma być odczytywany przed czy po bieżącym elemencie, kliknij przycisk Start , a następnie wybierz Ustawienia  > Ułatwienia dostępu > Narrator. W obszarze ilość kontekstu odczytywanego dla formantów i przycisków wybierz jedną z następujących opcji:

W obszarze Kolejność czytania kontekstów dla formantów i przycisków wybierz, czy chcesz słyszeć kontekst przed czy po bieżącym elemencie.

Możesz też użyć następujących skrótów klawiaturowych:

Rozdział 7: Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a

W tym rozdziale pokazujemy, jak używać monitora Braille'a z Narratorem w aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców. Informujemy, jak zainstalować Braille'a na komputerze, jak poruszać się po komputerze i jak czytać tekst.

Narrator obsługuje monitory Braille'a wielu producentów. Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych monitorach Braille'a, w tym o poleceniach klawiaturowych dostępnych w poszczególnych urządzeniach, zobacz Dodatek D: Obsługiwane klawiatury Braille'a.

Uwaga

Narrator Braille'a jest obecnie dostępny w wersji beta w aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców. Podziel się swoimi opiniami na temat korzystania z tych funkcji i pomóż nam je udoskonalać. Aby otworzyć panel wpisywania opinii na temat Narratora, naciśnij klawisze Caps lock + E + E (naciśnij dwukrotnie klawisz E). Możesz także przekazać opinię w witrynie internetowej firmy Microsoft Accessibility User Voice lub w aplikacji Centrum opinii systemu Windows. Aby uzyskać pomoc dotyczącą Narratora Braille'a skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych.

Zainstaluj Braille'a

Narrator współpracuje z monitorami Braille'a korzystającymi z portu USB lub szeregowego. Do korzystania z monitora Braille'a z Narratorem konieczne jest pobranie i zainstalowanie alfabetu Braille'a:

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + U, aby otworzyć ustawienia ułatwień dostępu.

 2. W obszarze Braille (beta) wybierz Pobierz i zainstaluj Braille'a. (Może to potrwać jakiś czas. System Windows zapyta, czy chcesz zezwolić systemowi na wprowadzenie zmian na Twoim komputerze.)

 3. Po zakończeniu pobierania i instalacji wybierz opcję Włącz Braille'a.

 4. Następnie dodaj monitor Braille'a. Wybierz Dodaj monitor Braille'a, a następnie wybierz producenta Twojego monitora i typ połączenia (port USB lub szeregowy).

Korzystanie z monitora Braille'a wraz z innymi czytnikami zawartości ekranu

Jeśli używasz już monitora Braille'a wraz z innym czytnikiem zawartości ekranu lub Narrator nie współpracuje natychmiast z monitorem Braille'a, może być konieczna zmiana sterownika, za pomocą którego system Windows komunikuje się z monitorem.

Uwaga

Zmiana sterownika jest konieczna tylko w przypadku, gdy jest zainstalowany inny sterownik do obsługi monitora Braille'a. W razie wątpliwości skontaktuj się z producentem monitora Braille'a.

Aby zaktualizować lub zmienić sterownik do obsługi monitora Braille'a, podłącz monitor do komputera i wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij klawisz z logo Windows na klawiaturze, wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. Znajdź na liście urządzeń swój monitor Braille'a. Może to być nazwa modelu monitora lub nazwa jego producenta.

 3. Rozwiń pozycję dotyczącą monitora Braille'a, a następnie wybierz swoje urządzenie.

 4. W menu Akcja wybierz pozycję Aktualizuj sterownik.

 5. Wybierz Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika, a następnie wybierz opcję Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze.

 6. Wybierz monitor z listy, a następnie wybierz opcję Dalej. Jeśli Narrator rozpoznaje Twój monitor, wybierz pozycję Urządzenia LibUSB-Win32.

 7. Wybierz sterownik, którego nazwa zaczyna się od LibUSB-Win32 z listy na następującej stronie i wybierz pozycję Dalej, aby zainstalować sterownik.

Aby powrócić do korzystania z monitora wraz z innym czytnikiem zawartości ekranu, powtórz tę procedurę, wybierając sterownik używany przez inny czytnik zawartości ekranu.

Odinstalowywanie Braille'a

Aby usunąć alfabet Braille'a z Narratora na komputerze:

 1. Naciśnij klawisz logo Windows + I, aby otworzyć Ustawienia.

 2. Wybierz Aplikacje, wybierz Aplikacje i funkcje, a następnie pozycję Zarządzaj funkcjami opcjonalnymi.

 3. Wybierz Ułatwienia dostępu — Pomoc techniczna dotycząca alfabetu Braille'a, a następnie wybierz Odinstaluj.

Polecenia klawiaturowe Braille'a

Jeśli Twój monitor jest wyposażony w klawiaturę Braille'a, możesz za jej pomocą wprowadzać tekst lub następujące polecenia. Polecenie włączające klawiaturę to Spacja + Punkty 1-3.

Korzystanie z kursorów dotykowych na monitorze Braille'a

Jeśli monitor Braille'a jest wyposażony w kursory dotykowe, można ich użyć do wykonywania określonych akcji.

Praca z elementami interaktywnymi

Jeśli wyświetlana zawartość jest elementem interaktywnym, naciśnij dowolny kursor powyżej zawartości, aby wykonać podstawowe akcje. Naciśnij dwa sąsiadujące kursory powyżej zawartości, aby wykonać akcje pomocnicze, o ile są dostępne.

Jeśli wyświetlana zawartość nie jest tekstem, naciśnij dwa niesąsiadujące kursory powyżej zawartości, aby wyświetlić menu kontekstowe, o ile jest dostępne.

Edytowanie tekstu

Użyj następujących poleceń kursora dotykowego podczas edycji tekstu:

Uwaga

Niektóre monitory nie obsługują funkcji jednoczesnego naciskania dwóch kursorów dotykowych. Dlatego każdy monitor ma dodatkowe polecenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych poleceń dla każdego monitora, zobacz Dodatek D: Obsługiwane monitory Braille'a.

Dodatek A: Obsługiwane języki

Narrator obsługuje następujące języki w Aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców:

Dodatek B: Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora

Ten dodatek zawiera listę wszystkich poleceń klawiaturowych i gestów dotykowych obsługiwanych przez Narratora w Aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców.

Aby zapoznać się z listą wszystkich innych skrótów klawiaturowych w systemie Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w systemie Windows.

Aby zapoznać się z listą skrótów klawiaturowych w aplikacjach systemu Windows, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacjach.

Skróty klawiaturowe aplikacji Narrator

Polecenia klawiaturowe trybu skanowania

Aby włączyć lub wyłączyć tryb skanowania, naciśnij klawisze Caps Lock + Spacja. W trybie skanowania dostępne są następujące skróty klawiaturowe.

Gesty dotykowe Narratora

Dodatek C: Głosy TTS

W ramach Aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców dostępne są następujące głosy zamiany tekstu na mowę (TTS).

Dodaj głos TTS do komputera

Aby użyć jednego z tych głosów, należy dodać go do swojego komputera:

 1. Wybierz Start, a następnie wybierz Ustawienia , Czas i język, Region i język.

 2. Wybierz Dodaj język i wyszukaj język, który chcesz dodać. Wybierz język, który ma zostać dodany z listy wyników wyszukiwania. Po wybraniu języka przejdziesz wstecz na stronę Ustawienia języka i regionu.

 3. Wybierz język, który został właśnie dodany, a następnie wybierz pozycję Opcje.

 4. W obszarze Pobierz pakiet językowy kliknij pozycję Pobierz. Następnie w obszarze Mowa, wybierz Pobierz.

Po pobraniu obu elementów przejdź do menu Ustawienia , wybierz Ułatwienia dostępu i wybierz Narrator. W obszarze Wybierz głos wybierz głos, który ma być używany.

Głosy TTS w Aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców

Język, kraj lub region

Nazwa głosu męskiego

Nazwa głosu kobiecego

Arabski

Nie dotyczy

Hoda

Arabski (Arabia Saudyjska)

Naayf

Nie dotyczy

Brazylia (pt-BR)

Daniel

Maria

Kataloński hiszpański (Hiszpania)

Nie dotyczy

Herena

Chiny (zh-CN)

Kangkang

Huihui, Yaoyao

Czeski (Czechy)

Vit

Nie dotyczy

Duński

Nie dotyczy

Helle

Holenderski

Frank

Nie dotyczy

Angielski (Australia)

James

Catherine

Angielski (Kanada)

Richard

Linda

Angielski (Zjednoczone Królestwo)

George

Hazel, Susan

Angielski (Indie)

Ravi

Heera

Angielski (Irlandia)

Shaun

Nie dotyczy

Angielski (USA)

David, Mark

Zira

Fiński

Nie dotyczy

Heidi

Flamandzki (Belgia)

Bart

Nie dotyczy

Francuski (Kanada)

Claude

Caroline

Francuski (Francja)

Paul

Hortence, Julie

Niemiecki (Niemcy)

Stefan

Hedda, Katja

Niemiecki (Szwajcaria)

Karsten

Nie dotyczy

Grecki

Stefanos

Nie dotyczy

Hindi (Indie)

Hemant

Kalpana

Hongkong (zh-HK)

Danny

Tracy

Węgierski (Węgry)

Szabolcs

Nie dotyczy

Indonezyjski (Indonezja)

Andika

Nie dotyczy

Włoski

Cosimo

Elsa

Japoński

Ichiro

Ayumi, Haruka

Norweski

Jon

Nie dotyczy

Polski (Polska)

Adam

Paulina

Portugalski (Portugalia)

Nie dotyczy

Helia

Rumuński (Rumunia)

Andreje

Nie dotyczy

Rosyjski (Rosja)

Pavel

Irina

Słowacki (Słowacja)

Filip

Nie dotyczy

Koreański

Nie dotyczy

Heami

Hiszpański (Hiszpania)

Pablo

Helena, Laura

Hiszpański (Meksyk)

Raul

Sabina

Szwedzki

Bengt

Nie dotyczy

Tajwan (zh-TW)

Zhiwei

Yating, Hanhan

Tajski (Tajlandia)

Pattara

Nie dotyczy

Turecki

Tolga

Nie dotyczyDodatek D: Obsługiwane monitory Braille'a

Narrator obsługuje następujące monitory Braille'a w aktualizacji systemu Windows 10 dla twórców. Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi Braille'a w programie Narrator, zobacz Rozdział 7: Korzystanie z Narratora z monitorem Braille'a.

Wybierz łącze w tabeli poniżej, aby wyświetlić obsługiwane polecenia na obsługiwanych ekranach.

Albatross

Alva

B2G

Baum

BrailleLite

BrailleMemo

BrailleNote

Cebra

CombiBraille

EcoBraille

EuroBraille

Freedom Scientific

HandyTech

Hedo

HIMS

HumanWare

Iris

MDV

Metec

MiniBraille

MultiBraille

NinePoint

Papenmeier

Pegasus

Seika

TSI

Voyager

Zobacz też: